Är du missnöjd är den enklaste och snabbaste vägen för att få hjälp att kontakta ditt bankkontor eller ringa Kundcenter på 0771-12 20 00.

Skicka klagomål via post eller e-post
Våra kontor och öppettider

Om du inte är nöjd med svaret

Om du inte är nöjd med det svar du får på kontoret eller Kundcenter kan ärendet prövas på nytt. Du skall då kontakta bankens kundombudsman. Beskriv helst skriftligt vad du tycker är fel, vilken lösning du vill ha och vem du tidigare haft kontakt med i ditt ärende. Vi ser gärna att du använder vår klagomålsblankett.

Så här gör du

Är du fortfarande inte nöjd

Om du efter omprövning av bankens kundombudsman fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till följande instanser. Du kan alltid vända dig till nedanstående instanser, även vid första tillfället.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM

som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare.

Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats.

Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.

Hit kan du vända dig för att få råd

Konsumentvägledning

Många kommuner erbjuder kostnadsfri rådgivning i konsumentfrågor. Sök din kommunala konsumentvägledare på www.hallakonsument.se/kommunernas-konsumentverksamhet

Konsumentverket

Telefon 0771-525 525, www.hallakonsument.se
Hallå konsument är en upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket.

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
Konsumenternas Försäkringsbyrå

Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-225 800
www.konsumenternas.se 
Konsumentbyrå där du kan få hjälp och vägledning utan kostnad inom bank-, finans- eller försäkringsområdet.

Särskild information om avtal som du som konsument ingått med banken via Internetbanken eller Mobilbanken

Om du har ingått ett avtal med banken via internetbanken eller mobilbanken och det har uppstått en tvist som du inte har kunnat lösa med banken har du rätt att använda EUs onlineplattform för tvistlösning.
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&Ing=SV
I formuläret på onlineplattformen ska du ange följande mailadress till banken: kundombudsmannen@sparbankenskane.se. Även om du använder onlineplattformen när det gäller klagomål/tvister med banken kommer ärendet att skickas till ARN för beslut. Mer information om tvistlösning online finns på www.konsumenteuropa.se.

Särskild information om behandling av personuppgifter

Om du känner att dina rättigheter kring behandling av personuppgifter inte uppfylls har du möjlighet att framföra dina synpunkter. Du kontaktar då skriftligen Sparbanken Skånes dataskyddsombud.

Sparbanken Skåne
Dataskyddsombud
Box 530
291 25 Kristianstad

Du har också möjlighet att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se) om du tycker att dina uppgifter om dig behandlas i strid med dataskyddsförordningen.